OBJEKTIF

Di akhir pengajaran, pelajar dapat :-

1. Menyatakan definisi dan jenis dadah.

2. Menerangkan punca dan kesan penyalahgunaan dadah.

3. Menghuraikan langkah-langkah menghindari penglibatan penyalahgunaan dadah.